thích quảng đức

text=焚我残躯&font=2&size=18&color=333333
text=熊熊圣火&font=2&size=18&color=333333
text=生亦何欢&font=2&size=18&color=333333
text=死亦何苦&font=2&size=18&color=333333
text=为善除恶&font=2&size=18&color=333333
text=唯光明故&font=2&size=18&color=333333
text=喜乐悲愁&font=2&size=18&color=333333
text=皆归尘土&font=2&size=18&color=333333
text=怜我世人&font=2&size=18&color=333333
text=忧患实多&font=2&size=18&color=333333

hần ngã tàn khu, Hùng hùng thánh hoả. Sinh diệc hà hoan, Tử diệc hà khổ. Vi thiện trừ ác, Duy quang minh cố. Hỷ lạc bi sầu, Giai quy trần thổ. Liên ngã thế nhân, Ưu hoạn thật đa!

Dịch nghĩa: Đốt cháy thân ta, trên ngọn lửa thiêng. Sống có gì vui, chết có gì buồn? Vì thiện trừ ác, làm việc quang minh! Vui vẻ âu sầu, cũng về cát bụi. Chỉ thương chúng sinh, chìm trong bể khổ!

Leave a Reply