ca dao hạ long

á ơi, ca dao Hạ Long… 😅 Chồng người vác giáo đuổi nai, Chồng em vác đũa đuổi khoai trong nồi. Chồng người đi ngược về xuôi, Chồng em ngồi bếp để b… chấm gio!