trong cánh cửa… ngoài chân mây…

Từ nay lại tắm ao đào,
Rượu dâu nhà cất, thuốc lào nhà phơi.
Giang hồ sót lại mình tôi…

acebook nhắc ngày này năm trước, cái Covid-19 này thật đáng ghét, chôn chân “trong cánh cửa” mà lòng lại cứ tưởng chuyện “ngoài chân mây”… 😢😢