ba vạn sáu nghìn

hân sinh ba vạn sáu nghìn thôi, Vạn sáu tiêu nhăng đã hết rồi! Nhắn con tạo hóa xoay thời lại, Ðể khách tang bồng rộng đất chơi! Ba vạn sáu nghìn: cách người xưa ám chỉ 100 năm, mỗi năm lấy tròn là 360 ngày.