đường sắt cao tốc

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi!

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Leave a Reply