seafarers – 8, Robert Manry

ailing also helps to keep a man aware of his lowly place in the universe, especially if that sailing involves celestial navigation and its concern with the sun and the stars.

ải hành giúp con người ta ý thức được thân phận, vị trí nhỏ bé của mình trong vũ trụ, nhất là hải hành mà sử dụng định vị thiên thể, dựa vào mặt trời và các vì sao!