seafarers – 10, Robin Knox-Johnson

read that when you went to the psychiatrist before or after the famous Golden Globe race in ’68, he described you as disturbingly normal, is that right? Yeah, that was at the end of the race. I wondered if I really should believe it, because I wasn’t sure about his judgment… I found the psychiatrist disturbingly odd!

ôi đọc thấy rằng ông đến gặp bác sĩ tâm lý trước hoặc sau cuộc đua nổi tiếng vòng quanh thế giới năm 68, và bác sĩ đã nhận xét rằng ông bình thường một cách đáng lo ngại, phải thế không!? Vâng, đó là sau cuộc đua. Tôi không chắc là tôi tin vào nhận xét của bác sĩ lắm. Thực ra, tôi thấy ông ấy tầm thường một cách đáng lo ngại! 😬