alcohol stove, 1

ang học lại cách nấu cơm bếp lửa như ngày xa xưa… 😀 Learn to cook rice with an alcohol stove…