virtue

acebook nhắc lại ngày này năm trước… Nhưng rút cuộc “virtue” là gì, là cái gì? Cuối cùng nó quay về “phẩm chất” con người, quay về dân trí, trình độ, lương tâm và trách nhiệm của mỗi cá nhân! Mà nói về “phẩm chất” ư, thời này á, làm gì có, toàn “phẩn (粪) chất” thôi! 😢