quan

Bất tài vô tướng lại nghênh ngang,
Dáng vẻ kênh kiêu, giọng sỗ sàng.
Vận nước hưng vong thời chẳng biết,
Quan !!!

ột thể thơ ít người còn nhớ, gọi là “yết hậu”, là thể thơ Đường luật, nhưng câu cuối chỉ có độc 1 hay 2 chữ! Đây là thể thơ châm biếm, trào phúng của người xưa! 😃 😃

dantri.com.vn – Ông Nguyễn Đức Chung là cán bộ cấp cao bị đình chỉ để điều tra tham nhũng