thời hoa đỏ

Anh mãi mê về một mầu mây xa,
Cánh buồm bay về một thời đã qua…

Thời hoa đỏ - Nguyễn Đình Bảng