the left ear

text=爱对了、是爱情。&font=2&size=18&color=111111
text=爱错了、是青春。&font=2&size=18&color=111111

yêu, nếu như đúng thì gọi là ái tình. Yêu, nếu như sai thì gọi là tuổi thanh xuân – When love lasts, it’s true love, when it doesn’t, it’s youth!