si – tri – nghi

ùng một chữ để tự mô tả cá tính của chính mình, đó là chữ “si” (si mê, ngu si), chữ “si” Hán tự có hai cách viết: . Cách thứ nhất là chữ “tri” – (hiểu biết) bên trong bộ “nạch” (bộ “nạch” – nghĩa là bệnh tật). Cách thứ hai là chữ “nghi” – (nghi ngờ) cũng trong bộ “nạch”. Dù là biết (tri) hay không biết (nghi) thì cũng đều là “si”! 😢 😀