quan

ột thể thơ ít người còn nhớ, gọi là “yết hậu”, là thể thơ Đường luật, nhưng câu cuối chỉ có độc 1 hay 2 chữ! Đây là thể thơ châm biếm, trào phúng của người xưa! 😃 😃 Bất tài vô tướng lại nghênh ngang, Dáng vẻ kênh kiêu, giọng sỗ sàng. Vận nước hưng vong thời chẳng biết, Quan !! dantri.com.vn – Ông Nguyễn Đức Chung là cán bộ cấp cao bị đình chỉ để điều tra tham nhũng