noah boat

au nhà là con kênh, hàng năm, em đều đánh dấu 1 mực nước cao nhất làm mốc, thấy năm sau cao hơn năm trước 5, 7 cm, vừa nước dâng, vừa đất lún, nên có thể tiên đoán 1 điều rằng, 10 năm nữa, sống ở SG sẽ là tương đối khốn nạn… 😢😢 Chuyện biến đổi khí hậu là hoàn toàn có thực, là “quả báo nhãn tiền” ấy!

Cũng nói rõ 1 điều, em chưa bao giờ tự nhận cái gì gọi là “bảo vệ môi trường” cả, mình không phải là cái gì hơn người! Nhưng, nói mọi người không tin, em cảm nhận rõ sự khác biệt từ 25 năm trước, lúc mới lên SG kia! Con người, cách sống như thế, hậu quả là đương nhiên! Chuẩn bị đóng thuyền Noah là vừa rồi! 😢😢