fermentation

ỗn hợp khí thải (syngas: CO, H2, CO2…) trãi qua quá trình lên men, sử dụng chính con vi khuẩn lên men rượu đến biến thành Ethanol (cồn, dùng làm nhiên liệu) và cái bã (hèm) còn sót lại làm thức ăn gia súc! Nên, tuy việc chôn CO2 lại xuống đất vẫn sẽ là hướng đi chính yếu, sẽ có rất rất nhiều hướng tấn công khác (pincers attack) vào vấn đề Carbon. Tôi tin là sẽ làm được, nhưng phải thay đổi tư duy.

Tiền vẫn sẽ là công cụ hữu ích nếu được dùng 1 cách đúng đắn, tuy nhiên, lòng tham vô độ, hoặc tệ hơn thế, là thói phải hơn được người bằng mọi giá, kể cả bằng các cách ăn tàn, phá hại, lưu manh vặt… là phải thay đổi triệt để! Nếu bằng các công cụ tôn giáo, giáo dục, luật pháp mà còn không thay đổi được thì buộc phải có cách mạng, 1 kiểu CNXH, đưa hết đi lao động cải tạo để thay đổi suy nghĩ! 😃