drones’ show

àn đồng diễn ánh sáng tập thể của gần 2200 con drone trên bầu trời “Leningrad” – Saint Petersburg, kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Công nghệ thực ra cũng chỉ là 1 sản phẩm, công cụ của con người, nên nó vẫn luôn có 2 mặt. Thử tượng tượng 1 bầy drone 2 ngàn con thế này tấn công thì hệ thống phòng không nào đỡ cho nổi!?

Leave a Reply